Referenca

Ne kemi një portofol të gjerë projektesh të përfunduara me sukses. Kemi ndërtuar reputacionin tonë me në fokus klientët tanë dhe qasjen pro-aktive ndaj biznesit. Jemi krenarë për faktin se pjesa më e madhe e klientëve tanë rikthehen për bashkëpunime të mëtejshme pas ekzekutimit të besueshëm të të gjitha projekteve të ndërmarra. Disa nga projektet tona më të rëndësishme janë:

Vip Entrance – Mother Theresa Airport

Volvo Showroom

 Noval

Kosmonte Foods

Eglo Teoren Showroom

Conad

Hotel Grand

Bar Restorant Müstela

Eco Market